تعبیر خواب آبدستان – دیدن آبدستان در خواب

تعبیر خواب آبدستان - دیدن آبدستان در خواب

تعبیر خواب آبدستان – در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند.

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

همه ما زمانی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. مجله صورتی‌ها شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد . از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه همچنان همراه ما باشید.

تعبیر خواب آبدستان - دیدن آبدستان در خواب

تعبیر خواب آبدستان

آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند
محمد بن سیرین گوید:
آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم، بر این قیاس بود.

ابراهیم کرمانی گوید:
آبدستان درخواب، خادم بود. و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد. و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه، که آب را صافی بیند و خوش طعم.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:
اول: خادم،
دوم: خزینه،
سوم: مدیر کار،
چهارم: فرزند،
پنجم: روزی اندک از جایی که امید ندارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.