تعبیر خواب النگو طلا: اگر در خواب النگو دیدید بخوانید

تعبير خواب النگو طلا

امکان اینکه شما نیز در خواب خود النگو و یا النگو طلا دیده باشید آن هم به شکل‌های مختلف مانند گم کردن آن و یا هدیه دادن النگو و … وجود دارد. اگر چنین خوابی دیده‌اید با این مطلب از صورتی‌ها همراه باشید تا تعبیر آن یعنی تعبیر خواب النگو طلا را بخوانید. این تعابیر از زبان افراد مختلفی برای شما بیان خواهد شد. افرادی مانند : ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ، حضرت امام جعفر صادق و منوچهر مطیعی. امیدواریم که این مطلب نیز مورد پسند شما باشد.

تعبیر خواب النگو طلا

تعبیر خواب النگو طلا

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ در مورد تعبیر خواب النگو طلا می‌گوید

۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻟﻨﮕﻮﻳی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﮕﻮی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺯﻳﺎن‌ها ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻟﻨﮕﻮیی ﭘﻴﺪﺍ می‌ﻛﻨﻴﺪ، ﻧﺸﺎﻧه ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب النگو از زبان منوچهر مطیعی

تعبیر خواب النگو طلا

چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

حضرت امام جعفر صادق در مورد النگو شکسته می‌فرماید

دیدن النگو و دست آویز تعمیر شده یا شکسته بر سه وجه است.حضرت امام جعفر صادق

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

لوک اویتنهاو النگو را اینگونه تعبیر کرده است

تعبیر خواب النگو طلا

خریدن النگوی شکسته شده با جنس نقره یا طلا : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گم کردن النگوی شکسته شده : همسایه های بی رحم

امیدواریم شما نیز بعد از خواندن این تعابیر از افراد مختلف و دانا به تعبیر خواب خود رسیده باشید. منتظر نظرات پیشنهادات و انتقادات شما در مرد این مطلب به صورت کامنت هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.