تگزاس و هزار پا رو من دیدم تگزاس یه کم بی ادبانه بود