حتی اگه بچه از مادرش کرونا بگیره مهم نیست فقط نباید به کسی منتقل کنه .
بچه ها کرونا میگیرن ولی خیلی خیلی خیلی خفیف شاید حتی واسه بچه های کوچیک علائم نداره تو تلوزيون دکتر گفت بچه از مامانش گرفته بود ولی هیچیش نبود بعد 2 هفته هم خوب شد ولی با اینکه بچه ها علائم ندارن میتونن ویروس رو به بقیه منتقل کنن . همین ….