یکی از تاثیراتشم اینکه که همیشه دلت قرصه به وجود یکی که همیشه هواتو داره حتی اگه حق با تو نباشه