سلام من که مژه زیاد دارم و بلنده و بخاطر این نعمت خوب خداروشکر میکنم
12 ساله