خودم طوطی وخرگوش را به سایرحیوانات خونگی ترجیح میدم/ممنونم از اطلاعات مفیدتون