میشه عکس بازیگران خوشگل رو هم بزارید مثل ارمیا قاسمی که با این بدن ورزش کاری که داره و با اون چشم های سبزابیش و لبای غنچش پیش همه دلبری می کنه