آه آه این ویدا جوان به چیش اینقد می‌ندازه
حالم بهم میخوره وقتی میبینمش????