انرژی مثبت

انرژی مثبت: تغییرات و تناسب

انرژی مثبت : تغییرات و تناسب

انرژی مثبت : تغییرات و ماندگاری

تغییرات و تناسب به سادگی بدست نمی آید باید همت و تلاش داشته باشید ، ولی وقتی بدست آمد ماندگار است