من پارسال با جوراب و کوزه با دانه خاکشیر درست کردم خوب بود تا ۸،۱۰ روز سبز موند